Privacy statement

Nieuwe Europese privacywetgeving AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele EU. Om je transparante en duidelijke informatie te kunnen geven over de verwerking van je persoonlijke gegevens, hebben we de privacyverklaring in verschillende hoofdstukken ingedeeld.

Als je vragen hebt over je persoonlijke gegevens of instructies nodig hebt over het inzien of verwijderen van je opgeslagen gegevens, neem dan contact op via info@lanique.nl

PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) website www.lanique.nl.

Wij respecteren jouw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor vragen contact met ons op of kijk op onze website.

Grondslag en doel gegevensverwerking
De op onze (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

 • het inplannen van afspraken met jou;
 • het jou goed van dienst kunnen zijn in onze salon;
 • het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten;
 • het dienen van een gerechtvaardigd belang van onze salon, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten;
 • klanttevredenheidsonderzoeken. We kunnen ook een andere partij vragen om dit voor ons te doen;
 • ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten;
  ter verbetering van onze website;
 • anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Welke gegevens?
Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) website:

 • Door ons ingevuld en verwerkt in ons adressenbestand:
  • Je naam
  • Adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres

Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met onze salon bewaren wij verder:

 • Klantgegevens uit onze historie met jou:
  • Gemaakte afspraken
  • Behandelingen
  • Gekochte producten
  • Recepten
  • Kassabonnen
  • Log verzonden e-mail

Deze gegevens bewaren wij om u te bereiken als dit van belang is voor de uitvoering van onze dienstverlening;

Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering,
Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zonodig te corrigeren. Ook heb je het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heb je het recht om de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of je persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarderwegend redelijk belang van ons. Voor al deze gevallen kan je contact opnemen met Hairstudio Lanique.

Klachtrecht
Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hairstudio Lanique dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.

Denk hierbij aan:

– banken (als je anders dan contant betaalt)

– de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met Hairstudio Lanique.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.